Welcome to Puffy AmiYumi World - A J-Pop World Featured Artist Site
Long Beach Nightmare
Ami wrote the lyrics to this upbeat Andy Sturmer tune from Nice.

Song sample (click controls and play)


  • Words: Ami Onuki
  • Music: Andy Sturmer
  • Puffy AmiYumi: Vocal, Harmony
  • Andy Sturmer: Drums, Guitars, Piano
  • John Fields: Guitars, Bass
  • Produced by Andy Sturmer
Japanese Lyrics

Anatano maka ni kono shizawa
Watachi wana ni onoko cerdalo
Akai kura ma bu kobashte
Neitai kuze kete warata
Long Beach made
Round and round

Anata gari ana koto wa tzerung
Watachi geta wate age ru kara
Yotzu baru kuo o baga
Kare ru koto ma ni ioni
Ishoni arikowo
Round and round

Uh hiza o kaka eru hiwa
Ah tzukoshi a maete hora
Toruzei kui kara

Uh waka age ageru kara
Ah tzubete hitori de mo
Tsueo wanai yo o nine

Itai kore kara anata no ma kani
Watachi wana ni onoko cerdalo
Yotzu baru kuro o baga
kare ru koto ma ni ioni
Ishoni ari kowo
Round and round

Yaitzo ruze kara
Round and round